Thank You

Cảm ơn bạn. Đơn hàng của bạn đã được xác nhận.

  • Đơn hàng số: 18881
  • Ngày: 12/06/2021
  • Tổng: 1,050,000 
  • Phương thức thanh toán: Trả tiền mặt khi nhận hàng

Chi tiết đơn hàng

Product Total
Bông Tai Hổ Phách Baltic Xanh Lá - Stud - 6mm × 1 1,050,000 
Tổng số phụ: 1,050,000 
Giao nhận hàng: Giao hàng miễn phí
Phương thức thanh toán: Trả tiền mặt khi nhận hàng
Tổng cộng: 1,050,000